ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
13:55 ظهر
15:20 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00381200
06:55 صبح
بویینگ MD
00398100
07:40 صبح
-
00407700
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00410000
09:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00414500
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00417800
08:45 صبح
-
00419500
06:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
06:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
07:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00430000
08:45 صبح
-
00431000
11:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
07:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00460000
14:35 ظهر
MDC-DC-3
00465300
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00465300
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00480000
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
18:30 عصر
بویینگ MD
00484500
20:50 شب
-
00489500
22:10 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494100
22:55 شب
-
00494500
23:30 شب
بویینگ MD
00500000
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
20:50 شب
-
00501000
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00504500
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
16:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
15:40 ظهر
-
00510000
22:55 شب
-
00518000
09:15 صبح
10:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
05:50 صبح
-
00567900
22:50 شب
-
00596000
10:50 صبح
12:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
14:00 ظهر
15:25 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
23:30 شب
00:55 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00621300
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00674600
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند