ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
07:45 صبح
-
00407700
08:15 صبح
MDC-DC-3
00411900
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00417300
07:30 صبح
-
00423000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00424500
08:45 صبح
-
00425900
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00427800
08:45 صبح
-
00429400
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
20:30 شب
بویینگ MD
00439500
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00449100
19:10 عصر
EMB
00454500
20:20 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00454500
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00458000
10:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00465300
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00474900
07:10 صبح
-
00485000
08:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00488000
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494500
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494500
20:50 شب
-
00494500
20:50 شب
-
00498000
21:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503700
05:35 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00504500
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
16:20 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00518600
16:40 عصر
-
00533700
22:50 شب
-
00543500
22:00 شب
-
00543500
22:50 شب
-
00547000
20:55 شب
-
00591000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00594500
14:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00598000
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00608000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
05:50 صبح
-
00621300
06:30 صبح
-
00630300
14:45 ظهر
-
00630300
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00648000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00674600
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند