ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00381400
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00381400
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00423000
07:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00423000
09:50 صبح
EMB
00424500
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00426900
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
07:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
06:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00440000
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00443900
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00445500
14:30 ظهر
MDC-DC-3
00445500
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00445500
17:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
18:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00454700
22:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00465300
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00468600
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00480000
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
09:15 صبح
10:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
21:50 شب
-
00494500
23:10 شب
-
00494500
23:10 شب
-
00498000
21:50 شب
-
00498000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00500000
20:30 شب
بویینگ MD
00534500
13:20 ظهر
ایرباس ۳۲۰
00560000
19:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00569800
10:50 صبح
12:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00609100
14:05 ظهر
15:30 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
23:30 شب
00:55 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
07:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00674600
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00674600
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00674600
08:30 صبح
-
00700000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00719300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند