ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
23:15 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00118000
21:00 شب
بویینگ MD
00120000
23:15 شب
-
00120000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00120000
07:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00128000
15:45 ظهر
-
00130000
20:30 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
RJ100
00130000
18:50 عصر
-
00130000
08:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00130000
22:15 شب
ایرباس ۳۱۹
00130000
18:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00135000
19:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00135200
19:55 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۲۷
00135200
20:35 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
RJ100
00136500
08:25 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00139000
07:30 صبح
بویینگ MD
00140000
15:10 ظهر
16:40 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
09:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
08:10 صبح
-
00140000
19:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00140000
14:30 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00140000
09:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00145000
08:20 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00145000
13:45 ظهر
-
00145000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00147000
15:35 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
146-100
00150000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00150000
11:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
12:00 ظهر
-
00150000
07:35 صبح
ایرباس ۳۲۰
00150000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00150000
13:50 ظهر
15:00 ظهر
M83
00157000
07:10 صبح
-
00158000
14:55 ظهر
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00158000
18:15 عصر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00160100
19:40 عصر
21:10 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00166500
06:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00167000
08:20 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00168000
07:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00174950
13:00 ظهر
14:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00180000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00186500
15:30 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
146-100
00213000
08:20 صبح
-
00216500
07:30 صبح
-
00218000
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00220000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00291600
08:05 صبح
09:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00337000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.