ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
08:10 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
321,321
04646280
1 توقف در SAW
09:00 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
73H,321
04646280
1 توقف در SAW
14:20 ظهر
02:05 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 15 دقیقه
738,321
04646280
1 توقف در SAW
08:35 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت
320,321
04646280
1 توقف در SAW
20:40 شب
02:05 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 55 دقیقه
320,32B
05045250
1 توقف در SAW
22:05 شب
02:05 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 30 دقیقه
73H,32B
05045250
1 توقف در SAW
11:05 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
320,321
05045250
1 توقف در IST
10:30 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
333,321
05082450
1 توقف در IST
12:30 ظهر
02:05 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 5 دقیقه
332,321
05082450
1 توقف در IST
20:55 شب
02:05 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 40 دقیقه
77W,32B
05082450
1 توقف در IST
22:15 شب
02:05 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 20 دقیقه
32B,32B
05082450
1 توقف در IST
08:30 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
333,321
05082450
1 توقف در IST
10:00 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
77W,321
05082450
2 توقف در AYT و IST
10:45 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
73H,321,321
05528850
2 توقف در AYT و IST
15:55 ظهر
02:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
738,321,321
05528850
2 توقف در ADA و IST
07:25 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
73H,320,321
05528850
2 توقف در ADA و IST
11:15 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
73H,320,321
06036630
2 توقف در AYT و IST
10:45 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
73H,333,321
06036630
2 توقف در AYT و IST
10:45 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
73H,333,321
06036630
2 توقف در ADA و IST
07:25 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
73H,320,321
06036630
1 توقف در IST
16:15 عصر
02:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 20 دقیقه
738,321
06134280
1 توقف در IST
07:15 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
738,321
06263626
2 توقف در GYD و DXB
12:00 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,767,73H
06348366
2 توقف در ADB و IST
09:10 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
738,332,321
06580680
2 توقف در ADB و IST
14:10 ظهر
02:05 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
73H,332,321
06580680
2 توقف در ADB و IST
09:10 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
738,333,321
06580680
2 توقف در ADB و SAW
09:10 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
738,320,321
07233540
1 توقف در IST
17:15 عصر
02:05 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 20 دقیقه
738,321
07331190
1 توقف در DOH
19:20 عصر
03:35 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 45 دقیقه
320,320
07423948
2 توقف در AYT و SAW
10:45 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
73H,321,321
07777590
2 توقف در ADA و IST
07:25 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
73H,738,321
07777590
1 توقف در SAW
07:40 صبح
02:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
738,321
08744790
2 توقف در SAW و DXB
20:40 شب
10:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
320,73H,73H
09610839
2 توقف در SAW و DXB
18:45 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
73H,73H,73H
09610839
2 توقف در SAW و DXB
19:10 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
738,73H,73H
09610839
2 توقف در SAW و DXB
20:40 شب
10:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
320,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
19:10 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
738,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
14:20 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
738,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
15:10 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
738,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
16:55 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
738,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
17:30 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
738,737,737
11482710
2 توقف در SAW و DXB
18:45 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
73H,737,737
11482710
2 توقف در IST و DXB
16:15 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
738,737,737
11519910
2 توقف در IST و DXB
12:30 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
332,737,737
11519910
1 توقف در IST
15:05 ظهر
02:05 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
73H,321
12633120
2 توقف در IST و DXB
15:05 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
73H,737,737
13045110
2 توقف در IST و DXB
12:30 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
332,77W,737
13923030
2 توقف در GYD و DXB
12:00 ظهر
10:10 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,73H,73H
15570246
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند