ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
11:15 صبح
15:00 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 45 دقیقه
321
01330640
بدون توقف
11:45 صبح
15:30 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 45 دقیقه
-
01377314
بدون توقف
11:15 صبح
15:00 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 45 دقیقه
321
01913180
1 توقف در ATH
13:25 ظهر
08:55 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,320
03123780
1 توقف در OTP
08:20 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
ATR,318
03216400
1 توقف در OTP
12:15 ظهر
16:40 عصر
کل زمان سفر 2 ساعت و 25 دقیقه
319,318
03216400
بدون توقف
19:25 عصر
23:10 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 45 دقیقه
32B
03667625
1 توقف در CDG
16:05 عصر
03:05 شب
کل زمان سفر 9 ساعت
319,320
05550000
1 توقف در FRA
12:35 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
32N,32A
06022500
2 توقف در MUC و FRA
12:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
320,321,32A
06110768
2 توقف در ZRH و FRA
13:55 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 15 دقیقه
320,321,32A
06642240
1 توقف در SVO
22:35 شب
17:25 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
73H,32A
06899620
2 توقف در MUC و FRA
12:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
320,319,32A
06940420
1 توقف در SVO
22:15 شب
17:25 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
319,32A
06959732
1 توقف در FRA
12:35 ظهر
16:55 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 20 دقیقه
32N,32A
07032470
بدون توقف
08:00 صبح
11:40 صبح
کل زمان سفر 1 ساعت و 40 دقیقه
321
07243700
1 توقف در SVO
22:35 شب
00:35 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
73H,32B
07320645
1 توقف در SVO
22:15 شب
00:35 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
319,32B
07357645
1 توقف در CDG
16:05 عصر
03:05 شب
کل زمان سفر 9 ساعت
319,320
07498235
2 توقف در MUC و FRA
16:00 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
319,321,32A
07667680
2 توقف در MUC و FRA
12:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
320,321,32A
07699978
2 توقف در ZRH و FRA
13:55 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 15 دقیقه
320,321,32A
07715620
2 توقف در ATH و SKG
13:25 ظهر
22:55 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
320,320,738
08714200
2 توقف در ATH و SKG
13:25 ظهر
22:55 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
320,320,738
08714200
1 توقف در SVO
17:45 عصر
12:45 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت
320,73H
08863120
1 توقف در SVO
22:35 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
73H,73H
08863120
1 توقف در SVO
22:15 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
319,73H
08923232
1 توقف در SVO
22:35 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
73H,32A
08948800
1 توقف در SVO
17:45 عصر
10:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
320,32A
08948800
1 توقف در SVO
22:35 شب
15:30 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
73H,320
08948800
1 توقف در SVO
22:15 شب
15:30 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
319,320
09008912
1 توقف در SVO
22:15 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
319,32A
09008912
1 توقف در FCO
17:05 عصر
17:00 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
319,738
09742206
1 توقف در SVO
11:55 صبح
00:35 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
32A,32B
11151320
1 توقف در SKG
12:15 ظهر
22:55 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
AT7,738
11330840
1 توقف در WAW
13:05 ظهر
23:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 25 دقیقه
E70,E75
11782650
1 توقف در WAW
15:55 ظهر
23:30 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 35 دقیقه
E75,E75
11782650
2 توقف در CDG و AMS
16:05 عصر
19:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
319,73J,321
14740353
2 توقف در MUC و OTP
16:00 عصر
06:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
319,319,73H
18212594
2 توقف در FRA و VCE
12:35 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
32N,32A,320
19154580
2 توقف در FRA و VIE
12:35 ظهر
22:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 45 دقیقه
32N,32N,333
19168180
2 توقف در FRA و VIE
12:35 ظهر
22:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 45 دقیقه
32N,32N,333
19168180
2 توقف در MUC و BLQ
12:15 ظهر
21:55 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 40 دقیقه
320,E95,321
20025320
2 توقف در FRA و GVA
12:35 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
32N,319,32B
21088975
2 توقف در FRA و GVA
12:35 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
32N,319,32B
21088975
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند