ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
06:45 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
06:40 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
08:45 صبح
-
00376900
06:55 صبح
بویینگ MD
00378900
09:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:45 صبح
-
00380400
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00389600
07:40 صبح
-
00407700
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00424700
07:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00430000
07:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00430000
18:30 عصر
بویینگ MD
00434500
20:50 شب
-
00445500
22:10 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00446100
20:50 شب
-
00449000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00450000
22:55 شب
-
00455300
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
22:50 شب
-
00458800
16:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00465300
14:35 ظهر
MDC-DC-3
00465300
22:55 شب
-
00471000
15:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00475000
17:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00484500
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00484500
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00485000
14:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00485000
15:40 ظهر
-
00490000
23:30 شب
بویینگ MD
00490000
14:00 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00490400
16:00 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00494500
09:35 صبح
-
00500000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
11:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00503700
05:50 صبح
-
00507800
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00507800
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
13:55 ظهر
-
00524300
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00570000
15:25 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
10:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند